พระราชธรรมวาที ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส
พระราชธรรมวาที ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส

ระราชธรรมวาที (ชัยวัฒน์ ธมฺมวฑฺฒโน)

การศึกษา

นักธรรม.เอก,
พธ.ม. (กิตติมศักดิ์) สาขาธรรมนิเทศ   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ดำรงตำแหน่ง

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

ประธานองค์การสาธารณสงเคราะห์

รองประธานองค์การเผยแผ่วัดประยุรวงศาวาส

รองอาจารย์ใหญ่สำนักเรียนวัดประยุรวงศาวาส

รองผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดประยุรวงศาวาส

เจ้าคณะผู้ปกครอง พระภิกษุสามเณร คณะ ๘ วัดประยุรวงศาวาส

กรรมการมูลนิธิเทพประสิทธิคุณ (มงคล วิโรจโน)

กรรมการมูลนิธิ “หลวงตา — แพรเยื่อไม้”

คณะอนุกรรมการ และวิทยากรฝึกอบรมพระนักเทศน์แม่แบบ ตามมติมหาเถรสมาคม

บรรยายธรรมทางสถานีวิทยุ พล.ม.๒ (ยานเกราะ ๙๖๓) รายการ “เสียงปลุก” ทุกวันอาทิตย์ เวลา ๐๒.๔๕ - ๐๓.๑๕ น.

บรรยายธรรมทางสถานีวิทยุ กองพลที่ ๑ รักษาพระองค์ รายการ “กระแสโลก — กระแสธรรม” ทุกวันจันทร์ — ศุกร์ เวลา ๒๐.๓๕ - ๒๑.๐๐ น.

บรรยายธรรม รายการ “ธรรมะรับอรุณ” ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง ๗ สี เป็นประจำทุกเดือน ๆ โดยหมุนเวียนตามวาระ

แสดงธรรม รายการ “เทศน์แอนด์ทอล์ค” ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง ๑๑ โดยหมุนเวียนไปตามวาระ

แสดงธรรมรายการ “เทศนา — วาที” ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง ๕ โดยหมุนเวียนตามวาระ

แสดงธรรมรายการ “เส้นทางสายธรรม” ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง ๕ เวลา ๐๔.๓๐ น. — ๐๕.๐๐ น. โดยหมุนเวียนตามวาระ

แสดงธรรมรายการ “เจริญธรรม” ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง ๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.- ๐๘.๓๐ น. โดยหมุนเวียนตามวาระ

แสดงธรรมรายการ “ธรรมรส - ธรรมรัฐ” ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง ๑๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. — ๑๑.๐๐ น. โดยหมุนเวียนตามวาระ

แสดงธรรมรายการ “ทศพิธราชธรรม” ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง ๑๑ โดยหมุนเวียนตามวาระ

เขียนบทความธรรมเผยแพร่ตามสื่อมวลชนเช่น สยามรัฐ, มหามิตร, ทางเดิน, คม ชัด ลึก,รั้วเหล็ก, นิตยสารและวารสารต่าง ๆ อีกหลายฉบับ

พ.ศ. ๒๕๓๓  ได้รับเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ ผู้บำเพ็ญคุณประโยชน์ต่อพระพุทธ ศาสนา จากพระสุเมธาธิบดี เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร

พ.ศ. ๒๕๓๓   ได้รับกิตติบัตรประกาศเกียรติคุณ ผู้สนับสนุนโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช จากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช

พ.ศ. ๒๕๓๕  ได้รับรางวัลพระราชทานเสาเสมาธรรมจักรทองคำ ผู้บำเพ็ญคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา สาขาเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

พ.ศ. ๒๕๓๕  ได้รับเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา จากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

พ.ศ. ๒๕๔๓  ได้รับถวายปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา “ธรรมนิเทศ” จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   สำนักองค์การเผยแผ่วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร โดยมีพระเทพโสภณ เป็นประธาน และพระพิจิตรธรรมพาทีเป็นรองประธาน ได้รับเกียรติจากคณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร โดยการอนุมัติของพระสุเมธาธิบดี เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร ให้เป็นศูนย์ฝึกอบรมพระนักเทศน์ — พระนักเผยแผ่ ประจำกรุงเทพมหานคร สังกัดหน่วยงานกรมการศาสนา

พ.ศ. ๒๕๔๔  ได้รับถวายรางวัลพิเศษ “แมวมอง” ในฐานะพระผู้มีผลงานดีเด่นด้านเทศนาและ “นักเทศน์ผู้ใช้ภาษาไทยได้ดีเยี่ยม”จากมูลนิธิสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ โดยหม่อมเจ้าหญิงกรณิกา จิตรพงศ์ องค์ประธานมูลนิธิ ณ พระตำหนักปลายเนิน วังคลองเตย กรุงเทพมหานคร 

   • ทศพิธราชธรรม
   • รัตนตรัยกถา
   • สุขใจเมื่อใฝ่ธรรม
   • กรรมบันดาล
   • วิวิธธรรม (ฉบับรวมเล่ม)
   • ธรรมะกับการพัฒนาชีวิต
   • ยี่ห้อของคน
   • บุญแปลก
   • กะเทาะเปลือกเวสสันดร
   • เพชรในชาดก
   • เอกลักษณ์ไทย (ไหว้ครู)
   • สูตรชีวิต
   • เตรียมตัวก่อนตาย
   • งานชีวิต
   • นิทานธรรมะบันเทิง
   • หัวใจนักรบ
   • รวมปาฐกถาธรรม
   • ทิศทางชาวพุทธ
   • พุทธวิธีแก้ทุกข์
   • หัวใจบัณฑิต
   • มาดี – ไปดี
   • พรชีวิต
   • มนต์ชีวิต
   • หยิบที่เขาขยับ — จับเอามาขยาย
   • นิทานสนุกปลุกใจ
   • ธรรมะยุคโลกาภิวัฒน์
   • เล่าเรื่องไปเมืองจีน
   • คนดี  
   • ธรรมเพื่อคนรุ่นใหม่
   • เปลี่ยน พ.ศ.ใหม่ เปลี่ยนใจหรือยัง ?
   • คู่มือชาวพุทธ
   • ทศพิธสามัคคีธรรม
   • เมตตานุภาพ
   • กระแสโลก — กระแสธรรม

 • ครองราชย์ – ครองใจ
 • สามบทรสเดียว
 • ชาติพ้นภัยเพราะในหลวง
 • อัญมณีที่จากไป
 • กวีพจน์รสธรรม
 • ใต้ร่มพระบารมี
 • ทีเด็ดสะเก็ดธรรม
 • ผู้ฉลาดในการบำเพ็ญประโยชน์
 • ความรักที่ปราศจากเอดส์
 • การเตรียมพร้อม
 • มองให้ถูกมุม
 • แก่อย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีคุณภาพ
 • พุทธวิธีสร้างสุข
 • วิญญาณพระโพธิสัตว์
 • พระคุณพ่อ — พระคุณแม่
 • เทศนาวาไรตี้
 • สำเร็จเมื่อคิด สัมฤทธิ์เมื่อพยายาม
 • สังคมจะสงบสุขต้องปลุกด้วยคุณธรรม
 • กรรมสิทธิ์ชีวิต
 • แก้ทุกข์ยุคเศรษฐกิจตก
 • หลายเรื่องหลากรส
 • พลัดกันเขียนเวียนกันคิด
 • ประเพณีชีวิต
 • ร่มไทย — ร่มธรรม
 • พุทธวิธีแก้ทุกข์และสร้างสุข
 • ฝากไว้ให้คิด
 • กฐินานุสรณ์
 • แก่นมหาชาติ
 • ๔๔ ธรรมวาทะ พระพิจิตรธรรมพาที
 • ๙๙ ธรรมวาทะ – ข้อคิด
 • พระพิจิตรธรรมพาที
 • นิทานธรรมบันเทิง (ฉบับปรับปรุง)
 • บริหารชีวิตด้วยทศพิธราชธรรม
 • ศาสตร์นักบริหาร — งานนักปกครอง

บรรยายธรรม คุณธรรมและจริยธรรม  

พระธรรมเทศนา กัณฑ์อุโบสถ ประพฤติธรรมนำสุข

พระธรรมเทศนา ๒ ธรรมาสน์ พิธีเวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา