.

.

อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)ถวายดุษฎีบัณฑิต ภาษาอังกฤษแก่ พระธรรมโกศาจารย์

...นายกิตติ ตีรเศรษฐ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เปิดเผยว่า สภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาภาษาอังกฤษ แด่พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต ปธ.9) อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เจ้าคณะภาค 2 ซึ่งกำหนดประกอบพิธีถวายในวันที่ 26 ตุลาคม 2551 เวลา 14.00 น. ณ วัดประยูรวงศาวาสวรวิหาร แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ

...ทั้งนี้ การถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาภาษาอังกฤษ) แด่พระธรรมโกศาจารย์, ศาสตราจารย์ ในครั้งนี้ สภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง พิจารณาเห็นว่า พระธรรมโกศาจารย์ เป็นผู้ทรงความรู้ความสามารถ มีผลงานปรากฏหลายๆ ด้าน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในเรื่องพระพุทธศาสนาและปรัชญา บทความ คำบรรยาย และปาฐกถา และด้านการปกครอง และการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ปรากฏอย่างเด่นชัด ทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ อีกทั้งเป็นผู้อุทิศตนเพื่อพัฒนาการศึกษาของสงฆ์ สนองงานคณะสงฆ์และรัฐบาลมาโดยตลอด แตกฉานในภาษาอังกฤษ จึงได้มีมติเป็นเอกฉันท์ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาภาษาอังกฤษ) เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2551

...สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นมหาวิทยาลัยมุ่งวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ด้วยภูมิปัญญา และศิลปะวิทยาการในการพัฒนาชาติสู่สากล เปิดสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก มีทั้งหลักสูตรทั่วไปและหลักสูตรภาคสมทบ มี 7 คณะ คือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะครุอุตสาหกรรม คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มีนักศึกษาประมาณ 10,500 คน ปัจจุบันมี พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ เป็นนายกสภาสถาบัน

ข่าวประยุรวง